Sanayi Envanteri Sorularının Genel Değerlendirmesi

Sanayi Envanteri Sorularının Genel Değerlendirmesi

Kütahya merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’den Sanayi Sicil Belgesi almış firmalar için özet olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 • Limited şirket türü hukuki yapının hakim olduğu gözlenmekte olup, tamamına yakınının ticaret sicil kayıtları Kütahya’da bulunmaktadır.
 • Firmalar ağırlıklı olarak “birinci nesil aile şirketi” görünümünde olup, profesyonel yönetici istihdamı oldukça düşük, dolayısıyla kurumsallaşma yetersiz düzeydedir.
 • Beşer yıllık perdiyodlar dikkate alındığında, 1990 yılı sonrasında yeni kurulan firma sayısında genel anlamda artış eğilimi gözlense de, yıl bazında aynı eğilim gözlenmemektedir.
 • Son 20 yıllık dönemde, 2005-2009 yılları arasındaki 5 yıllık dönem hariç, hiçbir dönemde yeni kurulan firma sayısında 5 yıl boyunca artış görülmemektedir.
 • Firmalar ağırlıklı olarak tüketim malı üretimi yapmakta, sektörel dağılımda ilk sırayı gıda alırken, ikinci ve üçüncü sırada maden-toprak ve yapı sanayi firmaları gelmektedir.
 • Firmalar özkaynak ağırlıklı finansmanı tercih ederken, genel olarak kendi mülkiyetlerindeki tesislerinde faaliyet göstermektedir.
 • Firma yöneticileri ve istihdam edilen personel ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaktadır.
 • Firmaların tamamına yakını 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununun getirdiği düzenleme ve yenikler hakkında bilgi sahibidir.
 • Üretim yöntemi olarak seri üretim ilk sırayı alırken, ikinci sırayı sipariş üzerine üretim almaktadır.
 • Firmalarda işgücü ve makine kullanımı açısından fazla bir ayrışma bulunmamakta, genel dağılım itibariyle işgücü ve makine birbirine yakın yoğunlukta kullanılmaktadır.
 • Firmaların büyük çoğunluğu “düşük ve orta düşük sınıf teknoloji” kullanmalarına rağmen, AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duymadıklarını belirtmektedir. AR-GE çalışmaları bulunan firmalarda ise, bu amaçla istihdam edilen personel sayısının azlığı dikkat çekmektedir.
 • Kalite kontrol ve AR-GE amaçlı laboratuvarı bulunan firma sayısı ile bu hizmetleri dışarıdan alan firma sayısı toplamı, tüm firmaların yarısı kadar bile değildir.
 • Üretimde ithal ara mamul kullanımı oldukça düşük düzeydedir.
 • Firmaların büyük çoğunluğu kendi markaları ile satış yapmaktadır. Ancak marka çeşitliliği son derece sınırlıdır.
 • Satışlar ağırlıklı olarak yurtiçi pazara yönelik olup, iç pazardan duyulan tatmin ihracatın önündeki en büyük engel durumundadır.
 • 2013 yılı itibariyle, firmaların yarıdan fazlası üretim kapasitelerini etkin kullanmıştır.
 • Firma dışından danışman desteği alan firma sayısı oldukça azdır.
 • Az sayıda firmanın kendi adına tescil edilmiş patenti bulunmakta olup, patent sayısı ağırlıklı olarak 1’dir.
 • Firmaların faaliyet alanlarına bağlı olarak edinmeleri gereken ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, TSE ve CE Belgeleri pek çok firmada bulunmamaktadır.
 • Firmaların yarıdan fazlası KOSGEB veri tabanına kayıtlı durumdadır.
 • Firmaların yarıdan fazlası devletin sunduğu hibe ve teşvik benzeri desteklerden henüz yararlanmamıştır.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile iletişim halinde olan firmaların sayısı, tüm firmaların yarısından biraz fazladır.
 • Çoğu firmanın henüz kendi adlarına tasarlanmış bir web sayfası bulunmamaktadır.
 • İstihdam düzeyleri incelendiğinde, sırasıyla maden-toprak, seramik-porselen-cam, otomotiv, gıda, elektrik-elektronik, yapı sanayi ve tekstil-konfeksiyon firmalarının öne çıktığı görülmektedir.
 • İlin genel üretim potansiyelini yansıtan seramik-porselen-cam ve çini firmaları, ihracat yapan firmalar arasında ilk iki sırayı almaktadır.
 • Firmaların yarısından fazlası Kütahya il merkezinde faaliyet göstermekte olup, bu firmalarda çalışanların sayısı da toplam çalışan sayısının yarısından fazladır. İlçelerde ise gerek firma sayısı gerekse çalışan sayısı açısından Tavşanlı, Gediz ve Simav öne çıkmaktadır.
 • Çoğu firma üniversite-sanayi-kamu işbirliği ifadesini duymadıklarını, üniversite ile karşılıklı ziyaret/görüşme olmadığını ve üniversite ile ortak çalışma yapmadıklarını ifade etmekte, Üniversitenin sanayiye katkısının olmadığını düşünmektedir.
 • Mevcut dört OSB’deki firma sayısı, toplam firma sayısı ile kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. OSB’lerdeki firmaların çoğu Kütahya Merkez 1. OSB’de faaliyette bulunmakta olup, faaliyet konuları açısından otomotiv, seramik-porselen-cam, tekstil-konfeksiyon ve gıda sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 3713
Bugün Tekil : 1997
Bugün Toplam: 2078
Genel Toplam: 3541464